ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 ประภัสสร ไรกระโทก
2 คณิสตา การภักดี
3 นายอำนวย บุญเส็ง
4 ธนวรรณพร สังข์พิชัย
5 นายอาคม ล่ำสัน
6 ณรงค์ คุ้มไพฑูรย์
7 นายบุญส่ง ใหญ่แจ่ม
8 นายบำรุง นุ่มจันทร์
9 สายชล สุนทศ
10 ปรีชา โสภณ
11 นายชัยยา เพ็งนิ่ม
12 นายสุชาติ คชรักษ์
13 สมภาร ชมภู่
14 นายสงกรานต์ ยอดกลิ่น
15 ไพบูลย์ อุดมศักดิ์
16 สิริชัย ภูฆัง
17 เกียรติศักดิ์ แสนสีอ่อน
18 ประภาส น้อยผล
19 ชาลี สุขสบาย
20 เฉลียว อยู่เกิด
21 นายมานพ นิ่มมณี
22 นรงค์ พงษ์พานิช
23 พินิจ กลัดทรัพย์
24 เพทาย มาโต๊ะ
25 จีระศักดิ์ ใจแสน
26 สุทิน ทาเอื้อ
27 นายพิชัย ใจนุ่ม
28 กฤตย์ เกตุมาก
29 กล่อมจิตร จีรภัทร์ศรัทธา
30 กันทิมา กัมมานุศร
31 นายวุฒิพงศ์ รักษ์ศรีสุข
32 สุรีภรณ์ เพ็งบุญ
33 ศิริ อินทร์แสง
34 สุจินด์ เกตุตระกูล
35 นายยุทธนา ณัฐรุจาสกุลพงศ์
36 นายสวิง บุญเมือง
37 นายกำพล รอดย้อย
38 สำริด ธาระรส
39 ยงยุทธ พงศ์ศรีโรจน์
40 นายสุรินทร์ โพโต
41 นายปกรณ์ ธงศรี
42 ภุมรี รัตนวิมานชัย
43 สายฝน มาภรณ์
44 นายอัครา ปิ่นเงิน
45 นายประทีป ทองเอม
46 ไพฑูรย์ อินโท
47 วันทนา มหาสุภาพ
48 ขจรศักดิ์ ไซฉาย
49 สมชาย มาภรณ์
50 พิชิต ใจนุ่ม
51 นายบารมี คงฤทธิ์
52 นายสุทัศน์ กาญจนวิกัติ
53 นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิไล
54 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
55 ฉัตรชัย บุญเสนา
56 สุทิศา ทาเอื้อ
57 นิยม สงเคราะห์
58 นายสมอ ทาเอื้อ
59 เกรียงไกร เลื่อนสกุล
60 เมธัส ทาเอื้อ
61 วิรัช ใจมั่น
62 ธนกฤต เฉียบแหลม
63 ทวีศักดิ์ วงษ์ปา
64 วันฉัตร การภักดี
65 นิพนธ์ สกุลงาม
66 ณัฐชัย รุ่งนิมิตร
67 นายธานินทร์ วัฒนกูล
68 อุเทน เผ่าชวด
69 ชยาศิส เพ๊งสวย
70 ไชยวัฒน์ กันทะทำ
71 สมศักดิ์ น่วมนิ่ม
72 สุรชัย ทาเอื้อ
73 เริงศักดิ์ พุ่มจำปา
74 สำราญ หนูเนียม
75 เกรียงไกร สิงห์สม
76 สุวัฒน์ อนุสิฎฐ์กุล
77 เชาวลิต เสงี่ยมศิลป์
78 นายสมเกียรติ พวงทรัพย์
79 นายคมสัน คนองเดช
80 นายปิยะพงษ์ จินะ
81 จรูญ กล่อมจิต
82 สมพร ม่วงพันธ์
83 ธเนตร กุลเทศ
84 ทวีศีกดิ์ มาสริ
85 จักรกฤษณ์ อิสถิ
86 ประการ ศรีเดช
87 ศิริพงษ์ จ้อนจันทร์
88 ธำมวงค์ จ้อยจันทร์
89 ประพันธ์ มุ่งหมาย
90 ทรงชัย บัวอุไร
91 นายวันชัย ดีเสมอ
92 สิทธิโชค เอี่ยมสำอางค์
93 ณัฐพล จุ้ยเปี่ยม
94 สิทธิชัย เรืองไพศาล
95 ปรีชา ปรมทอง
96 ณปภัช กล้าสาริกิจ
97 วิสิษฐ์ พงษ์ชัยอินทร์
98 สวิตา วันหวัง
99 พิจิตรา เพ๊งหมื่นราช
100 ธนนิกานต์ ธงชัย
101 สาลินี จันทร์รัสมี
102 นฤมล กลิ่นจิ๋ว
103 สุรีชนี จันทร์รัสมี
104 สายธาร วาดเงิน
105 สุชาดา เมืองผ่อง
106 อรณิชา ธรรมขันแก้ว
107 วัลนิภา กันใจ
108 จริยา พุ่มจำปา
109 ธนพร ไพสนธ์
110 มะลิวัลย์ ศรีเดช
111 สุประดิษฐ์ อมรพล
112 สุภาพร สีวันนา
113 อภิรุจี พุ่มจำปา
114 ธารารัตน์ พุ่มจำปา
115 ธิดารัตน์ แข้งสิน
116 สุภาพร สอนอินต๊ะ
117 กันธิชา น่จันทร์