ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นายจุดหมาย อารมณ์สวะ
2 นายนิติพงษ์ น้ำในเมือง
3 ร้อยตำรวจโทบุญสิน เศรษฐาวงษ์
4 นายชวานนท์ บุญศักดิ์เลิศ
5 นายศรายุทธ แวงวรรณ
6 นายธีรเมธ แคล่วคล่อง
7 นายทองสุข บุตรแสน
8 นายเสือ ตุลากัลย์
9 นายอมรเทพ วิชาชัย
10 นายสมจิต ประภาเวสัง
11 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองแสง
12 นายชนาวุธ สระคูพันธุ์
13 นายสุรศักดิ์ เสริมแสง
14 นายจักรพงษ์ แก้วใส
15 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีม่วง
16 นางสาวฝันดี ศรีมันตะ
17 ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง
18 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณภา แสงภักดี
19 นางสาวรวีวรรณ ไตรยพันธ์
20 นายอภัย สุทธิประภา
21 นายกฤษดา ประดับคำ
22 นายเจษฏาพร พูลลาภ
23 นายบุญยิ่ง พิบุตร
24 นายสุรกานต์ จันทรนุช
25 จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ ศักดิ์พงษ์
26 นายวรวุฒิ สุขแสน
27 นายรัฐธรรมนูญ เพียเพ็ง
28 นายเลิศชาย แนวสูนย์
29 นายจิรวัฒน์ เย็นใส
30 นายพิเทพ สุทธิประภา
31 นายนราธิป สารศิริ
32 นายปัณณวัฒน์ นราศรี
33 นายวัฒนพงษ์ คำผาลา
34 นายสิทธิชัย ผ่ายเพีย
35 นางสาวสุดารัตน์ คชาชัด
36 นายปริศรัถ บุ้งทอง
37 นายเติมพงศ์ วรชิน