ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นายจุดหมาย อารมณ์สวะ
2 นายนิติพงษ์ น้ำในเมือง
3 ร้อยตำรวจโทบุญสิน เศรษฐาวงษ์
4 นายชวานนท์ บุญศักดิ์เลิศ
5 นายศรายุทธ แวงวรรณ
6 นายธีรเมธ แคล่วคล่อง
7 นายทองสุข บุตรแสน
8 นายเสือ ตุลากัลย์
9 นายอมรเทพ วิชาชัย
10 นายสมจิต ประภาเวสัง
11 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองแสง
12 นายชนาวุธ สระคูพันธุ์
13 นายสุรศักดิ์ เสริมแสง
14 นายจักรพงษ์ แก้วใส
15 ศิริลักษณ์ ศรีม่วง
16 ฝันดี ศรีมันตะ
17 พนาดร บัวหลวง
18 วรรณภา แสงภักดี
19 รวีวรรณ ไตรยพันธ์
20 นายอภัย สุทธิประภา
21 นายกฤษดา ประดับคำ
22 นายเจษฏาพร พูลลาภ
23 นายสุรกานต์ จันทรนุช
24 พงษ์ศักดิ์ ศักดิ์พงษ์
25 นายวรวุฒิ สุขแสน
26 นายรัฐธรรมนูญ เพียเพ็ง
27 นายเลิศชาย แนวสูนย์
28 นายจิรวัฒน์ เย็นใส
29 นายพิเทพ สุทธิประภา
30 นายนราธิป สารศิริ
31 นายปัณณวัฒน์ นราศรี
32 นายวัฒนพงษ์ คำผาลา
33 นายสิทธิชัย ผ่ายเพีย
34 สุดารัตน์ คชาชัด
35 นายปริศรัถ บุ้งทอง
36 นายเติมพงศ์ วรชิน