ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวกัณติกา เทพาศักดิ์
2 นางสาววรินทรา ป้อมทอง
3 นายชัยมงคล เพ็ชรล้ำ
4 นายพัชรพงษ์ เชียงตา
5 นายยุรนันท์ พลภูเมือง
6 นายพิชัยธร สวัสดี
7 นายพนอ บรรจงปรุ
8 นายกรกฤต ธิราชรัมย์
9 นายพลวรา เวฬุวนารักษ์
10 นายโอภาศ ศิโล
11 นายปัญญา อินองอาสสกุล
12 นายเลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ์
13 นายชัยชนะ วิทยเวทย์
14 นายศรีรัตน์ เรืองศรี
15 นายเทียนไชย สราญนาส
16 นายวรโชติ เสนาลา
17 นายธรรมธร สุทธิกุญชร
18 นายเอกรินทร์ โพธิ์ชัย
19 นายพฤษภา จิตตะแสง
20 นายชัชวาลย์ เบ้าสมศรี
21 นายณัฐนิช แซ่อึ้ง
22 นายราชันย์ เพิ่มพูล
23 นายธนวัฒน์ ทาอามาตย์
24 นายธนกฤต เกิดศิริ
25 นายธีรวัฒน์ จำปาแก้ว
26 นายชนะพล ภักดิ์กระโทก
27 นายอนุวัช ชัยบุตร
28 นายรักษ์ ศักดิ์ภูเขียว
29 นายศุภมงคล พูลมาก
30 นายธนพลธ์ ชัยมาตร
31 นายชเลศวร ศักดิ์ภูเขียว
32 นายชานุพล ทองแกะ
33 นายชนกันต์ รุจิชาญ
34 นายชนกันต์ อินบำรุง
35 นายเอี่ยม เรืองจันทึก
36 นายจิรายุทธ บรรยงค์
37 นายไสว มาตย์นอก
38 นาย พัฒนศักดิ์ สำราญวงษ์
39 นายนายภราดร ศรีลาชัย
40 นายไพฑูรย์ แซ่ฉั่ว
41 นายอนุพงศ์ ขวัญบุญจันทร์
42 นายอดิศร ชัยมาตร
43 นายอุดมวัฒน์ ปัตเตย์
44 นายภราดร มาซานนท์
45 นายอนิรุจ คำแก้วแจ่ม
46 นายณฐาภพ ขวัญคง
47 นายอังศุชวาล มาตขาว
48 นายพัฒนพงษ์ เหล่าคนค้า
49 นายวัฒนศักดิ์ ชนะจิต
50 นายพงษ์ศิริ ศรีเตชะ
51 นายสิริชัย สมบัติโพธิ์
52 วาทิน วักไธสง
53 นายอภิวงศ์ จันคำ
54 นายชัยวุฒิ ช่างหล่อ
55 นายสิริชัย เชื่อผักแว่น
56 นายยุทธณา ยวนเพ็ชร
57 นายพิเชษฐ์ อินทวี
58 นายอนุชา นาคเกิดพะนาว์
59 นายอภิวัฒน์ อรัญชัย
60 นายศักดิ์เกษม ชนะจิต
61 นางสาวสมส่วน บุญเกลี้ยง
62 นายสนั่น สุขสมัย
63 นายอาทิตย์ พรมกุดตุ้ม
64 นายเสนอ โชติเสวตร