ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นายเอนก แก้วผาง
2 นายศตวรรษ แสนนาม
3 นายจีระศักดิ์ เจริญเหง่า
4 นายวีรพงศ์ วันทองสุข
5 นายกิตติพันธ์ เทียมจันทร์
6 นายมงคล อุทัยนาง
7 นายฉัตรชัย ตีเงิน
8 นางสาวพัชรินทร์ สารมโน
9 นายนัทชัย สงค์ลำ
10 นายพัฒน์พงษ์ คำมา
11 นายภาษกร โสภาเพชร
12 นายกีรติ คำภา
13 นายณัฐพงศ์ เต็มราษี
14 นายชนะชัย พิมพ์ศักดิ์
15 นายยงยุทธ คำสงค์
16 นายเพชรตะวัน บุญกว้าง
17 นายเมธิศ ทวีจันทร์
18 นายวัลลภ สูงเนิน
19 นายสุนทร หอมพิกุล
20 นายอาทิตย์ วัฒนะราช
21 นายนัฐพงษ์ ปัดถาแก้ว
22 นายเอกสิทธิ์ พุธมาตร
23 นายชัชวาล ไพตื่น
24 นายอภิสิทธิ์ แย้มชุติ
25 นายชาญณรงค์ นาเม็ก
26 นายณัฐพล เอื้อวรรณกิจ
27 นายสุระไกร สิงคิบุตร
28 นายณรงค์เดช นันทะเนตร
29 นายเฉลิม ตาแหวน
30 นายธีรศักดิ์ วังคีรี
31 นายธิติวุฒิ กาพย์แก้ว
32 นายอดิศักดิ์ สุขสงวน
33 นายธีรศักดิ์ อรกุล
34 นายจักรกฤษณ์ บำรุงภักดี
35 นายปฏิวัติ กองสิงห์
36 นายภัทรพงษ์ เค้าแก้ว
37 นายทวีวัฒน์ วังสีดี
38 นายอภิสิทธิ์ จิตรสีดา
39 นายธรรมรัตน์ ปกครอง
40 นายพิทยา สุสินแก่น
41 นายวิชิตชัย อุดอ้าย
42 นายปิยวิทย์ ศรีเชียงสา
43 นายนราธร ซื่อตรง
44 นายณัฐศักดิ์ พาลี
45 นายวรากร จันประทัดร์
46 นายณัฐสิทธิ์ ศรีสว่าง
47 นายณัฐพงศ์ บุญมีวิเศษ
48 นายจักรกฤษณ์ มูลปาก
49 นายอภิสิทธิ์ อาษาสนา
50 นายสิริชัย แดงเทโพธิ์
51 นายวุฒิชัย ศรีไพร
52 นายศราวุธ เจริญสุข
53 นายอัษฎางค์ ไชยสีทา
54 นายพิชญวีร์ ประสาน
55 นายธวัชชัย เครือหงษ์
56 นายณัฐพล สังเกษชน
57 นายชิษณุชา เวียงวิเศษ
58 นางสาวเมทินี เหมมี
59 นายอภิชาติ ไชยพงศ์
60 นายสิทธิพงษ์ บุญประคม
61 นายสุริยา จำปาศิริ
62 นายสรศักดิ์ เชิงหอม
63 นายสุรชัย ทองกาล
64 นายสุขสันต์ วงศ์พล
65 นายศักดิ์สิทธิ์ เพ็งคำ
66 นายสุรศักดิ์ ไชยฮ้อย
67 นายณัฐพล สีดาว
68 นายฉัตรตระกูล ทูลพิรัตน์
69 นายมนัสชัย จำปาอ่อน
70 นายวิษณุ ผิวเพ็ชร
71 นายชับวัฒน์ ดานะ
72 นายภาณุเมศ วระวงษ์
73 นายวัชระพงษ์ บุญสิมมา
74 นายฐิติกานต์ ศรีษะ
75 นายธีระวัฒน์ ศิริพล
76 นายภานุพล เขียวขำ
77 นายอภิสิทธิ์ มืดอินทร์
78 นายธนกฤต ทาแหยม
79 นายชินวัตร ใจภักดิ์
80 นายณัฐพงษ์ ศรีสร้าง
81 นายอภิสิทธิ์ ดาแพง
82 ณัฐพงษ์ ทะนอมรัมย์
83 นายภาณุวัฒน์ แก้วหัวนิล
84 นายฤทธิพงษ์ พงทะวง
85 นายธีระวัฒน์ กรรณลา
86 นายชัชวาล สวัสดี
87 นายพิชิต ห่อคนดี
88 นายสามารถ พลซา
89 นายพิชิตพล มิ่งรอด
90 นายสากล ดีสุทธิ
91 นายวัชระ เพ็งปอพาน
92 นายวันชัย วิภวฤกษ์มงคล
93 นายสมบัติ วงษ์ษา
94 นายวชิรพงษ์ วิภวฤกษ์มงคล
95 นายสุรชัช แสงมาศ
96 นายแหลมทอง หามณี
97 สิทธิพงษ์ สายจันทร์
98 นายทศวรรษ เสงี่ยม
99 นายชัยณรงค์ ป้านภูมิ
100 นายอิษติพงษ์ พลซา
101 นายกิตติรงค์ ศรีนามโหน่ง
102 นายกุลวัชร ฟองชัย
103 นายพิชิต สิงยะเมือง
104 นายสุพพัต พรมมาวันนา
105 นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย
106 นายธงชัย ศรีมันตะ
107 นายณัฐพล พูลผ่าน
108 นายวิชัย เพียรกสิกรรม
109 นายอภิวัฒน์ ชัยเสน
110 นายศตวรรษ คำตันบุญ
111 นายใจเพชร มลิวรรณ์
112 นางสาวปิยทิวา สว่าง
113 นายศักดิ์ชัย สีจันดา
114 นายยุทธภัณฑ์ ตันติปทุม
115 นายปรัชญา จันทร์ทะเขต
116 ลือชัย นอยเอี่ยม
117 นายรุ่งเจริญ ภู่ธูป
118 นายรัฐศาสตร์ ปัดสาพันธ์
119 นายปฏิภาณ บุตรม่วง
120 นายศรัณยู ไกยเวช
121 นายวินสัน สันต์โสภา