ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นายภาสกร เสาวรส
2 นายวิทวัสศิวัช พลจร
3 นายเสกสรร เคนโยธา
4 นายวินัย ชิลคีรี
5 นายพนมทวน เรืองศรี
6 นายseth ankomah kyei baffour
7 นายนราธิป โพธิ์ศรี
8 นายนราวิชญ์ จำปาสาร
9 นายพิพัฒพงศ์ แสนทัด
10 นางสาวหิรัญญา มณีกุล
11 นายศราวุธ ขอกรดสำโรง
12 นายวิศวะ นันชะนะ
13 นายศักดิ์ชัย อินทะสอน
14 นายอำนาจ ศรีสวัสดิ์
15 นายธานินทร์ ทองนุ่ม
16 นายณัชพล คำมี
17 นายพรสวรรค์ บรรเทา
18 นายกฤษกร บุตรวัง
19 นายกิตติพงษ์ บุตรวัง
20 นายธกรกฤษ พัฒโนดม
21 นายเกียรติศักดิ์ ใจดี
22 นายนพณัฐ สกลใต้
23 นายกิตติโชติ วรสาร
24 นายณัฐกิต ยันตะบุตร
25 นายอภิวัฒน์ คุ้มศรีไวย
26 นายไพโรจน์ กมลภพ
27 นายชเนสร์โชติ พงศ์ปริตร
28 นายพูลทรัพย์ วงค์หนายโกฎิ
29 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วผล
30 นายสุรศีล เกษมศิริ
31 นายสมบัติ สุนรกุมภ์
32 นายเรืองวิทย์ จันขุนทด
33 นายฐาปกรณ์ คำสิงห์
34 นายวัชระ พวงมี
35 นายก้องเกียรติ ราชรี
36 นายสุรเชษฐ์ อินริราย
37 นายณัฐดนัยต์ โทผาวงษ์
38 นายพิชชาทร พนาลาภ
39 นายกฤษฎา ช่างหล่อ
40 นายสุปรีชา อาสาทำ
41 นายสายัญต์ ทิพย์เดชา
42 นายชัยณรงค์ กุดแถลง
43 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา หลวงยศ
44 นายอาทิตย์ ทองเจริญ
45 นายฐาปกรณ์ น้อยมาลา
46 นายวัฒนศักดิ์ วรแสน
47 นายธวัชชัย สายเสมา
48 นายธีระวัฒน์ บุญธิมา
49 นายไทยคม วิสัชนาม
50 นายเจษฏากรณ์ชัย เรืองสมบัติ
51 นายนพรัตน์ อินนวล
52 นายมนูญศักดิ์ เรียงอิศราง
53 นายภูวเดช ชะวีวัฒน์
54 โกสิทธิ์ วันโพนทอง
55 นายนิรุติ เพชรโฉมฉาย
56 นายสุระสินธุ์ แว่วดี
57 นายอภิรมย์ เก่งกล้า
58 นายประเทือง ฟองนัธที
59 นายประกาศิต ถิตย์ประเสริฐ
60 นายพงษ์เพชร พิมพ์ใส
61 นายปรัตถกร อ่อนหวาน
62 นายจักรกฤษณ์ แสนแก
63 นายสัตยา กาพบุดศรี
64 นายอนุพงษ์ ดวงแก้ว
65 นายพนม มะอาจเลิศ
66 นายปิยะวุฒิ แสงขาว
67 นายชัยปุระ วัฒนานุสิทธิ์
68 นายภาณุมาศ หอมกลิ่น
69 นายพงศธร เนติรัตน์
70 นายณัฐธชนพงศ์ กิตนา
71 นายเรืองยศ เวียงนนท์
72 นายวุฒิกรณ์ มืดการุณ
73 นายวิศวะ ไชยา
74 นายสิทธินนท์ กิ่งคำ
75 นายอาทิตย์ ประทุมทอง
76 นายณัติกรณ์ แสงกะลา