ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นายอมรเทพ แสงทัพ
2 นายเพทาย แสงทัพ
3 นายธนิษฐ์ ปัญญา
4 นายนิวัฒน์ ม่วงสว่าง
5 นายวรวุฒิ คงอยู่
6 นายจำนงค์ คลังสิน
7 นายสงกรานต์ ยอดกลิ่น
8 อาภรณ์ เหมมินทร์
9 สวรส แตงโสภา
10 ศิริศิลป์ เพ็งสวย
11 เยาวลักษณ์ นาคสุขใส
12 นันทวัน ยิ้มอิ่ม
13 นายพรหมมินทร์ พานิช
14 นายมนต์ศักดิ์ ชัยสิทธิ์
15 นายปกรณ์ ธงศรี
16 นายเกรียงศักดิ์ วรรณพันธ์
17 นายไฉน คงสนุ่น
18 นายอดุลย์ ละลอกแก้ว
19 นายบุญส่ง ใหญ่แจ่ม
20 นายบารมี คงฤทธิ์
21 นายธนากรณ์ ขันทอง
22 กิติยา ทรัพย์สมบูรณ์
23 บำรุง พ่วงศรีรักษา
24 นายอุเชน ศรีเถื่อน
25 นายพงศ์ธร บัวกัน
26 นายประสาร มั่นศิลป์ไพบูลย์
27 นายมนัสชัย สีสด
28 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
29 นายอำพล อุ่มอยู่
30 นายอนุพงศ์ โพธิ์เพ็ชร์
31 นางสุเพ็ญณี พร้อมทอง
32 สุพัตรา ศึกษากิจ
33 นายณรงค์ ไทยกุล
34 นางการเกตุ อาจผึ่ง