ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นายศรัณย์ ภูเกิดพิมพ์
2 นายวิวัฒนา ศิริกุล
3 นายสัญญา ศรีสุข
4 นายศักดา เดชนาดี
5 นายสุวิทย์ มนต์ขลัง
6 นายเจษฏากรณ์ชัย เรืองสมบัติ
7 นายนิวัฒน์ เกิดศักดิ์ณแวงน้อย
8 นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์
9 นายอนุชา เขียวน้อย
10 นายมานิต เหลาชัย
11 นายรัฐสกนธ์ นันทะแสน
12 นายปานะพันธ์ อินทร์อ่ำ
13 นายสิงหา แก้วโสภา
14 นายเนติ์ธนัฐ ธนัตถ์ธนกิตติ์
15 นายสรรเสริญ นันทะแสน
16 นายยงยุทธ เพ็งนอก
17 นายอานนท์ ดิษฐขุนทด
18 นายมนตรี เตียนพลกรัง
19 นายนัฐพงษ์ ยศสุพรม
20 นายกิตติพัฒน์ คุณวิรารักษ์
21 นายกชภณ อ่อนเนตร
22 นายประลอง กันธวัง
23 นายอานุภาพ คำชนะ
24 นายศุภกร ไวยะวัน
25 นายตระการ นาคง
26 นายสิทธิพงศ์ ไชยสิงห์
27 นายไพบูลย์ สีระบุตร
28 นายกิตติพงศ์ ศรีทวี
29 นายญารัตน์ ชินรัตน์
30 นายสัมฤทธิ์ แก้วตา
31 นายอัครราช อุรินคำ
32 นายอดุลย์ วิเชฎฐพงษ์
33 นายพุธชาติ กัณหาพันธ์ุ
34 นายอาคม สอนทะเดช
35 นายสาโรจน์ ปกาเวสา
36 นายสุพล อุไรวงศ์
37 นายสิทธิชัย สาระมัย
38 นายศักดิ์ชาย สุนทรวิสัย
39 นายวิษณุรักษ์ ศักดิ์คำดวง
40 นายอรรถพันธ์ อำนวยวรรณชาติ
41 นายพิชัย สำราญสุข
42 นายสุรศักดิ์ วันนา
43 นายสมาน คำปลิว
44 นายทวีพงษ์ จูศรี
45 นายธงชาญ สีชมภูพาน
46 นายกีรติกร แจ้งกลั่่น
47 นายคมชาญ พลเรือง
48 นางอัมพล รอสูงเนิน
49 นายวีระพงศ์ โยธาภักดี
50 นางสาวสรญา บุญแนบ
51 นายญาโณทัย เจียมใจ
52 นายธีรวัฒน์ วสุอนันต์ผล
53 นายอธิพงษ์ จันทร์โฉม
54 นายจีรศักดิ์ ทองคำ
55 นายปราโมทย์ lสกุลเดช
56 นายอัครเดช โชติพงษ์
57 นางอารีย์ แก่นวงศ์คำ
58 นายสุุริยนต์ รินทรึก
59 นายศราวุธ ผงสา
60 นายสิทธิพล พานเมือง
61 นายวิรัติ ศิริวัย
62 นายกมล ลาทา
63 นายวีรส แก้วใส
64 นายคมศร บุญเรือง
65 นายกิติศักดิ์ สามเมืองปักษ์
66 นายบุญชู โพโน
67 นายวีระยุทธ กองวงษา
68 นายกฤษณะ วงค์พล
69 นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์
70 นายเรวัตร โยธาภักดี
71 นายฤทธิชัย อยู่สบาย
72 นายอนันตชัย แสนณรงค์
73 นายณัฐภูมิ ยืนยง
74 นายวิทยา แสบงบาล
75 นายฐาพัช กุหลาบม่วง
76 นายธวัชชัย ทองสมุทร
77 นายจุลดิศ จันทร์งาม
78 นายอนุชา ภารสำราญ
79 นายชนินทร์ วงค์ศรีดา
80 นายบรรจบ เรืองสา
81 นายกฤษดา ภูศรี
82 นายชญานนท์ อันพิมพ์
83 นายนิรันดร โทนุบล
84 นายจีระศักดิ์ อารีรักษ์
85 นายประจักษ์ บุญมาจันทร์
86 นายฎากร นามแก้ว
87 นายประสิทธิ์ นัยนามาศ
88 นางสาวศรัญญา แสนยะมูล
89 นายอภิสิทธิ์ ธรรมภิบาล
90 นางสาวศิรษา ลวดทอง
91 นายวศิลป์ แก้วกั้น
92 นายพิชัย ยิ่งยง
93 นายณัฐพิพัฒน์ ทองพันลำ
94 นายภาณุวัฒน์ ศิริโภคา
95 นายไมตรี หนึ่งคำมี
96 นายยศกร ภักดีสุวรรณ
97 นายศิริพงษ์ เกตุประทุม
98 นายธนากร สุนิพรรณ์
99 นายศิริชัย ลี้พล
100 นายนวชัย ราชสาร
101 นายกิตติชัย เอี๋ยววานิช
102 นายสุนทร วงศ์ดำ
103 นายณัฐนนท์ ศิริรัตน์ไพบูลย์
104 นายคงคา วงค์อามาตย์
105 นายอนุชา โคยะบุตร
106 นายภูธร ฉวีวงค์