ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นายอดิศรณ์ ศรีเมือง
2 นายศิริชัย ภูพวง
3 นายสามารถ วงษ์บุญนาค
4 นายณัฐพล ทองสุข
5 นายสิรวัชร ปัคทา
6 นายพัชร ไสเเสง
7 นายชัยวัฒน์ ทิมา
8 นานยจักราวุธ วันทอง
9 นายนภชล เรือนเเสน
10 นายรณชิต อาภรศรี
11 นายนายบัลลังก์ ทองสะอาด
12 นายกิตติ สัจจานันท์
13 นายธรรมสรณ์ กิตติทัด
14 นายมนัสชัย ฝักเเต้
15 นายพันธุรงค์ จันทรินทร์
16 นายกิตติศักดิ์ พยัคฆทา
17 นายพงษ์สิทธิ์ อุ่นจิตร
18 นายเจรฎา ไชโยธา
19 นายนายคณิต ไกยกิจ
20 นายภาคภูมิ ใจใหญ่
21 นายอรรถพล สายทอง
22 นายนายอนวัช สมบูรณ์
23 นายยศพัทธ์ การกล้า
24 นายชัญไชย สิงห์คำ
25 นายวิชรุธย์ ราชชมภู
26 นายวัชระ ราชชมภู
27 นายธนกฤต วามนตรี
28 นายปภังกร ไชยช่วย
29 นายสามารถ บุญมาปัด
30 นายอภิสิทธิ์ เเก้วโส
31 นายนายเดชสิทธิ์ โพธิ์พรม
32 นายนฤนาท คูณมี
33 นายอภิสิทธิ์ ยาคา
34 นายนายณัฐวุฒิ อุ่นเมือง
35 นายนายสุทธิพันธ์ กุลมาตย์
36 นายธนกฤต การ์เนอร์
37 นานยจาตุรงค์ ไชยรัตน์
38 นายอนิรุทธ เเสงกล้า
39 นายบุรินทร์ สมโคตร
40 นายอนุพงศ์ อาษาพล
41 นายธนพล ครองยุติ
42 นายจิระศักดิ์ อุทัยกรณ์
43 นายณัฐพร มูลสาร
44 นายสัญญา อุตาหน
45 นายทนงศักดิ์ สุขสุพรรณ
46 นายธีรยุทธ สือเจริญ
47 นายพิชชาทร พนาลาภ
48 นายศักดิ์สกล มีนา
49 นายณัฐพล ไชยเพชร
50 นายทัศนพงษ์ คำลัยวงค์
51 นายธนาวุฒิ ศิริวัชรกาญจน์
52 นายธีระพงษ์ จันทร์เเดง
53 นายสุดเขต เกตุเเก้ว
54 นายวัชรพล เเสวงเพ็ชร
55 นายอนุพงษ์ ทิศสักบุรี
56 นายขวัญชัย ศรีระบุตร
57 นายวุฒิชัย มนัส
58 นายพีระวัฒน์ ทองไทย
59 นายวีรภัทร ชมภูพื้น
60 นายศุภชัย ประกอบเเสง
61 นายวีระเชษฐ์ สุริโย
62 นายนัฐพล ราชสีห์
63 นายอำนาจ อ่อนสวาสดิ์
64 นายอดิศักดิ์ บุญกาญจน์
65 นายนราธิป บุญสุข
66 นายวสันต์ พวงปัญญา
67 นายปิตุภูมิ ดวงศรี
68 นายพิษณุ ใจกล้า
69 นายธีระพล คล้ายกระโทก
70 นายวุฒิไกร บุญประจง
71 นายถาวร ครองยุติ