ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นายสมรรถ เปล่งประดับ
2 นายนรินทร์ ไชยสาม
3 นางสาวอิสริยา ขำนุรักษ์
4 นายดาริก เพ็ชรเอียด
5 นางสาวมาตีนา เหมยา
6 นายฐานัตถ์ วังจีน
7 นายจักรตุภักทร์ รักษาภักดี
8 นางสาวมาตา มะหลี
9 นางสาวฑิรินทิพย์ จันทร์น้อย
10 นายทรงพล เกษแดงสกลวุฒิ
11 นางสาวรวิสรา สงเคราะห์
12 นายฐานันดร โชติผล
13 นางสาวสุภาภรณ์ บัวจุด
14 นางสาวอุษา ถินนุกูล
15 นายอิบรอเฮม จารง
16 นายณัชพล ปิ่นแก้ว
17 นางสาวฐิติพร ทองปันแต
18 นายวชิรวิทย์ ชุมทอง
19 นางสาวกชามาศ นาครักสุด
20 นายชัยมงคล คงพูล
21 นางสาวแก้วกานดา คงวุฒิ
22 นายอนุเทพ ช่วยแก้ว
23 นายเกียรติภูมิ อินทวิมล
24 นายณพัฒน์ ชัยพัฒน์
25 นางสาววิภาดา บุญที่สุด
26 นายมงคล ฆังคะสะเร
27 นายมานิต ปฏิโล
28 นายทินบัติ รอดเนียม
29 นายชนาธิป จันทร์เพ็ญ
30 นายอัครพล ขุนทอง
31 นายชัยพัฒน์ มากสกูล
32 นางสาวสบีนา รอดกุบ
33 นายอภิลักษณ์ สุวรรณรัตน์
34 นายอุลฟี มามะ
35 นายลิขิต พูลพัส
36 นายอุดม นันทสอน
37 นางสาวภาวิณี รังษี
38 นางสาวชนากานต์ สินทวี
39 นางสาวณัฐฐาพร น้ำขาว
40 โปลิศ กองสวัสดิ์
41 นายจักรรัฐ เกตตะพันธ์
42 นายสันติสุข ชุมสุข
43 นายอาภาสิน สุคนธปฏิภาค
44 นายจันทศักดิ์ จันทร์เกื้อ
45 นางสาวศตพร สีหาเสน
46 นายคมสัน สะระภาณ