ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นายอลัน ยะโกะ
2 นายอีรีฟาล สะแลแม
3 นายมูฮัมมัดไฟซาร์ บินมามะ
4 นายมูหาหมัดพาเอส มะรือสะ
5 นายมะรอมลี อามะ
6 นายนูรดิน เวาะและ
7 นายอิลยัส อุมา
8 นายอามีน ลอมา
9 นายอัรฮัม การูมอ
10 นายอับดุลฮากีม หะดาตู
11 มะฆอดาฟี มะเซ็ง
12 นายอาหมัด เจ๊ะดาโอ๊ะ
13 นายเกรียงศักดิ์ แซ่จึง
14 นายอิรฟาน ยาลี
15 นายอารีฟ สาระสีนา
16 นายฮัซซัม สะมะแอ
17 นายอัลริซก์ นาวาฮาซัน
18 อับดุลวาลี เจ๊ะแม
19 นายอิมาดุ๊ดดีน สือรี
20 นายสูกานอ มูซอ
21 นายรอมาฎอน ดอมา
22 นายซารีฟ ดอแม
23 นายมูฮัมมัดโซฟี สาและ
24 นายไซฟู มาแน
25 นายมูหัมหมัดอุสมัน สาแมบากอ
26 นายซัรฮาน ตาเละ
27 นายสุไลมาน อีแต
28 มะซาบีดี ซีบะ
29 นายอามาน ตง
30 นายอาริฟ ยูโซ๊ะ
31 นายนาอีม สแลแม
32 นายฟิรฮัน อูเซ็ง
33 นายยูฮัน แสเด็ง
34 นายซัยฟุดดีน บากา
35 นายอิรฟาน อาตาลาฮา
36 นายฟิรมาน ยะโกะ
37 วันอัสมี แวสะแมะ
38 นายมุอีน สือนิ
39 นายอดินันท์ มามะ
40 นายรอมือลี สาเมาะ
41 นายอับดุลฮากีม ลาเตะ
42 นายนูรซิกรี แกะซิ
43 นายอุสมัน กูเต๊ะ
44 นายสมพล เจริญวิริยะภาพ
45 นายซูกรีอนัย มะแอ
46 นายซากีมัน มาหะ
47 นายมากือตา มามะเร
48 นายแวเย๊ะ หะแวโซ๊ะ
49 นายอามานซาห์ เจ๊ะอูมา
50 นายอัสรี ยาวีมาโซะ
51 นายซาปูดิง กาหลง
52 นายฮานาฟี โดสนิ
53 นายฟีรดาวส์ ดือราแม
54 นายอับดุลฮากี ดารีสอ
55 นายมะพารี เจะหะ
56 นายอานุวาล หะยียูโซะ
57 นายอันวาร์ หะยียูโซะ
58 นายอนัส ฮารีหม๊ะ
59 นายอิบรอฮีม ทิพย์ยอแล๊ะ
60 นายไซกี สะมิงบองอ
61 นายอดิซัน สะอิ
62 ว่าที่ร้อยตรีซอฟวาน หะยีเตะ
63 นายอีลาฮัม มะแซ
64 นายอนันต์ กะนา
65 นายอุสมาน ลาเต๊ะ
66 นายซำซู ลาเต๊ะ
67 นายอามาล นาวี
68 นายมูฮัมหมัดพีทตรี โตะโอะ
69 นายมะรอบี กามา
70 นายสุลกิฟลี ดอเลาะ
71 นายมูฮำมัดซามานี ยูโซ๊ะ
72 นาสาอี บินมิง
73 นายอีลียัส ปอ
74 นายมูซอยรี หะยีอายุ
75 นายอดุล ยะโกะ
76 นายมะยูไน กือเตะ