หลักสูตร : อบรมผู้ตัดสินกีฬากรีฑาขั้นพื้นฐาน (ระดับ1)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา กรีฑา รุ่น 2
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 23 ตุลาคม 2559 21 ธันวาคม 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 19 ธันวาคม 2559 23 ธันวาคม 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม เป็นการอบรมขั้นพื้นฐาน ทางผู้จัดการฝึกอบรม มีอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8.00-10.00 น. ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (สอบถาม 02 2140 120 ต่อ 5501, 086 7810163) วันและเวลาราชการ **** สำหรับสอบถามการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเท่านั้น **กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมกางเกงยีนส์และรองเท้าแตะ หลักฐานการสมัคร - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. ปากกา 2. สมุดโน๊ต 3. ชุดกีฬา รองเท้ากีฬา และอุปกรณ์สำหรับการฝึกภาคสนาม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 อภิสิทธิ์ ชัยมัง อาจารย์
2 ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
3 จบ ยกขุน -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 ตารางอบรม 0.06 kb
2 หนังสือขอตัว 0.33 kb
3 ต้นเรื่อง 0.96 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 77 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 77 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม