หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล(ขั้นพื้นฐาน)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา บาสเกตบอล รุ่น 2
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ 2562 11 มีนาคม 2562 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 11 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 อยู่ในระหว่างการอบรม
รายละเอียดการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. ลงทะเบียนฟรี 2. อายุ 18-55 ปี 3. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ หมายเหตุ : 1. ผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครการอบรมผ่านระบบ ipeshd เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรม ต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมโดยปริ้นส์ใบสมัครมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่ ว่าตรงกับที่ลงทะเบียน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร/โทรสาร 02-2149414 2. วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8.00-09.30 น. ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 3. ผู้ที่ไปลงทะเบียนหน้างานไม่ทันจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม 4. ทางกรมพลศึกษา ได้จัดอาหารและเครื่องดื่มไว้สำหรับผู้เข้ารับการอบรม (ส่วนที่พักผู้เข้าอบรมจัดหาเอง)
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ชาญ ชมมณฑา -
2 ณัฐพงษ์ จรทะผา อาจารย์
3 ธีรพงศ์ ยอดสินธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
4
5 วิชา กุลนรัตน์
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 โครงการ 0.46 kb
2 โครงการ1 0.32 kb
3 ตารางอบรม 0.42 kb
4 ปรับวัน 0.50 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 36 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 26 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม