หลักสูตร : อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม นักจัดการกีฬา ชนิดกีฬา พัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา รุ่น 9
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 14 มกราคม 2556 20 มกราคม 2556 อยู่ในระหว่างการอบรม
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 112 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 112 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม