กีฬากลุ่มโคกโพธิ์บ้านยวดหินโงม

เป็นผู้ตัดสินกีฬากลุ่มโรงเรียนโคกโพธิ์บ้านยวดหินโงม
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ