หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา (ระดับพื้นฐาน)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา กรีฑา รุ่น 2
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมธนโชติ รีสอร์ท ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2561 13 มีนาคม 2562 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 18 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม - รับจำนวน 40 คน - คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ หมายเหตุ : 1. ฟรีค่าลทะเบียน 2. ทางกรมพลศึกษาได้จัดที่พักไว้ให้ผู้เข้ารับการอบรม check in หลังเที่ยงวันที่ 18 มีนาคม 2562 และ check out วันที่ 22 มีนาคม 2562 3. ผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครการอบรมผ่านระบบ ipeshd เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรม ต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร/โทรสาร 02-2141737 4. วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (ผู้ที่ไปลงทะเบียนหน้างานไม่ทันจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม)
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 เริ่ม มณีธรรม ข้าราชการบำนาญ
2 เอกวิทย์ แสวงผล อาจารย์
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 38 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 32 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม