หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน (ระดับ 1)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
วันที่เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2561 18 ธันวาคม 2561 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 17 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ หมายเหตุ : 1.ผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครการอบรมผ่านระบบ ipeshd เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรม ต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร/โทรสาร 02-2149414 2. วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8.00-09.30 น. ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ผู้ที่ไปลงทะเบียนหน้างานไม่ทันจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม 3. ทางกรมพลศึกษา ได้จัดอาหารและเครื่องดื่มไว้สำหรับผู้เข้ารับการอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ไพโรจน์ เพ็ญวิจิตร -
2 โยธิน ศุภกา
3 รภัทร ชัยจันทร์ดี วิทยากร
4 ชูชัย ตรรกโชติ ครู
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 โครงการ 0.46 kb
2 โครงการ(ต่อ) 0.32 kb
3 ตารางการอบรม 0.53 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 59 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 59 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม