หลักสูตร : อาสาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกรีฑา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา กรีฑา รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
วันที่เปิดรับสมัคร 22 มกราคม 2561 12 มีนาคม 2561 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 12 มีนาคม 2561 18 มีนาคม 2561 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ 4. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ หรือทำงานในจังหวัดศรีสะเกษ หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรม หมายเหตุ : 1.ผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครการอบรมผ่านระบบ ipeshd เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรม ต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร/โทรสาร 02-2141737 2. วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8.00-09.30 น. ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ผู้ที่ไปลงทะเบียนหน้างานไม่ทันจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม 3. ทางกรมพลศึกษา ได้จัดที่พักไว้สำหรับผู้เข้ารับการอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 อำนวย บุญเส็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 เอกวิทย์ แสวงผล อาจารย์
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 98 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 84 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม