หลักสูตร : อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม นักจัดการกีฬา ชนิดกีฬา พัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา รุ่น 3
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
วันที่เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 19 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 134 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 134 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม