หลักสูตร : อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม นักบริหารจัดการกีฬา ชนิดกีฬา พัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา รุ่น 3
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ณ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นซ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
วันที่เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน 2559 25 พฤศจิกายน 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 23 พฤศจิกายน 2559 25 พฤศจิกายน 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 คนึง ยิ่งดำนุ่น -
2 วิชิต สุวรรณโนภาส รองศาสตราจารย์
3 ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ8
4 สุริยา ประดิษฐ์สถาพร ผู้ช่วยอธิการบดี
5 เกษม ทองสมุทร นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
6 ภัคภิญญา ซามงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
7 รสสุุคนธ์ ทองณรงค์ ครู คศ3
8 สมบัติ ทองณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
9 ไพรวัลย์ ศรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10 ปัญญา สมบัตินิมิตร อาจารย์1ระดับ 3
11 ศักดิ์ อินพิรุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 ภาณุวัฒน์ ยาวศิริ อาจารย์
13 สุวชัย ฤทธิโสม
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 95 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 95 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม