หลักสูตร : ผู้ฝึกสอนกรีฑา ที ไลเซนต์ (T Licence)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา กรีฑา รุ่น 1
ระดับ ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ชลบุรี ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 18 มกราคม 2559 14 มีนาคม 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 25 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรทั้ง 7 วัน 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ หมายเหตุ : ได้วุฒิบัตรสองใบ กรมพลศึกษา และ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. ทางกรมพลศึกษาได้จัดที่พัก พร้อมอาหาร ไว้ให้ผู้เข้ารับการอบรมตลลอดหลักสูตร 2. ผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครการอบรมผ่านระบบ ipeshd เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรม ต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร/โทรสาร 02-2141737 3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องส่งใบสมัคร เซ็นต์ชื่อให้เรียบร้อย มาที่... โทรสาร 02-2141737 ภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ 4. วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8.00-09.30 น. ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ผู้ที่ไปลงทะเบียนหน้างานไม่ทันจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 เอกวิทย์ แสวงผล วิทยากร
2 อำนวย บุญเส็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 ตารางอบรมกรีฑา ที ไลเซนต์ 0.05 kb
2 หนังสือเชิญอบรมบุคคลภายนอก 0.29 kb
3 หนังสือเชิญเข้าอบรมภายในกระทรวง 0.19 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 50 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 46 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม