หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น(ขั้นพื้นฐาน)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา มวยไทยสมัครเล่น รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
วันที่เปิดรับสมัคร 18 เมษายน 2559 15 พฤษภาคม 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 12 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม เป็นการอบรมขั้นพื้นฐาน ทางผู้จัดการฝึกอบรม มีอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไม่จัดที่พักให้กับผู้เข้าร่วมอบรม หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สิ่งที่ต้องเตรียมมา ชุดและอุปกรณ์สำหลับการฝึกภาคสนาม วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8.00-09.30 น. ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (สอบถาม 02 2140 120 ต่อ 5501, 08 6781 0163 เบอร์โทรนี้ใช้เฉพาะอบรมผู้ตัดสินกีฬา ....เท่านั้น...) **กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมกางเกงยีนส์และรองเท้าแตะ** รับจำนวนจำกัด 35 คน อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. ปากกา 2. สมุดโน๊ต 3.ชุดและอุปกรณ์สำหลับการฝึกภาคสนาม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ ***ผู้สมัครเข้าอบรมที่ต้องการหนังสือขอตัว สามารถดาวห์โหลดได้เลย หลังได้รับอนุมัติการอบรม (กรุณาปริ้นส์ใบสมัครเพื่อยืนยันรับสิทธิ์อบรม)
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 อนันต์ เมฆสวรรค์
2 ธนดล อยู่เบิก -
3 ชาญ ไพบูลย์ ข้าราชการบำนาญ(กรมพลศึกษา)
4 บวรชัยยศ มงคลเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลศึกษา
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 หนังสือขอตัว 0.48 kb
2 หนังสือขอตัว1 0.48 kb
3 ตารางการอบรม 0.45 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 38 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 32 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม