หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล(ขั้นก้าวหน้า)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 2
ระดับ ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วันที่เปิดรับสมัคร 05 มีนาคม 2559 01 เมษายน 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 30 มีนาคม 2559 03 เมษายน 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม การอบรมขั้นก้าวหน้า เป็นการพัฒนาผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์ในการตัดสิน หรือเคยอบรมขั้นพื้นฐานกับทางกรมพลศึกษามาแล้วในกีฬานั้นๆไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ทางผู้จัดการฝึกอบรม จัดที่พัก อาหารกลางวัน-เย็น อาหารว่าง เครื่องดื่ม สิ่งที่ต้องเตรียมมาเข้ารับการฝึกอบรม ชุดและอุปกรณ์สำหรับการฝึกปฏิบัติ วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8.00-09.30 น. ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (สอบถาม 02 2140 120 ต่อ 5501, 08 6781 0163) **กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมกางเกงยีนส์และรองเท้าแตะ** รับจำนวนจำกัด 35 คน อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. ปากกา 2. สมุดโน๊ต +++ พิจารณาจากการกรอกประวัติการปฏิบัติงาน++ 3. ชุดและอุปกรณ์สำหรับการฝึกปฏิบัติ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ ***ผู้สมัครเข้าอบรมที่ต้องการหนังสือขอตัว สามารถดาวห์โหลดได้เลย หลังได้รับอนุมัติการอบรม (กรุณาปริ้นส์ใบสมัครเพื่อยืนยันรับสิทธิ์อบรม)
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 มงคลชัย เพชรศรี นักวิชากรศูนย์เยาวชน(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)ปฏิบัติการ
2 ธวัชชัย รักชาติ -
3 ทวีชัย สุภัทร์วัน วิทยากร
4 วิโรจน์ อ่อนโก้ก นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 หนังสือขอตัว 0.46 kb
2 หนังสือขอตัว1 0.47 kb
3 ตารางอบรม 0.47 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 51 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 43 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม