หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ก้าวหน้า)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา เซปักตะกร้อ รุ่น 1
ระดับ ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วันที่เปิดรับสมัคร 19 พฤศจิกายน 2558 02 ธันวาคม 2558 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 30 พฤศจิกายน 2558 04 ธันวาคม 2558 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม การอบรมขั้นก้าวหน้า เป็นการพัฒนาผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์ในการตัดสิน หรือเคยอบรมขั้นพื้นฐานกับทางกรมพลศึกษามาแล้วในกีฬานั้นๆไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ทางผู้จัดการฝึกอบรม จัดที่พัก อาหารกลางวัน-เย็น อาหารว่าง เครื่องดื่ม สิ่งที่ต้องเตรียมมาเข้ารับการฝึกอบรม ชุดและอุปกรณ์หำหรับการฝึกปฏิบัติ วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8.00-09.30 น. ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (สอบถาม 02 2140 120 ต่อ 5501) **กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมกางเกงยีนส์และรองเท้าแตะ** รับจำนวนจำกัด 35 คน อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. ปากกา 2. สมุดโน๊ต 3. ดาวน์โหลดคู่มือผู้ตัดสินกีฬา คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ ***ผู้สมัครเข้าอบรมที่ต้องการหนังสือขอตัว กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล หน่วยงานต้นสังกัด และ Email ของท่านที่บอร์ดสนทนา หลังได้รับอนุมัติการอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ชนะ ทองเพิ่ม
2 สวัสดิ์ แสงภักดี ประจำแผนกช่างโยธา กศน.กองบิน๒ กบร.กร
3 ชวลิต จิรายุกุล -
4 วีระพล นาคะประวิง -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 38 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 38 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม