หลักสูตร : อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม นักจัดการกีฬา ชนิดกีฬา พัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา รุ่น 3
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วันที่เปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2556 25 มิถุนายน 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 23 มิถุนายน 2557 25 มิถุนายน 2557 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ปัญญา สมบัตินิมิตร อาจารย์1ระดับ 3
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 163 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 148 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม