หลักสูตร : อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม นักจัดการกีฬา ชนิดกีฬา พัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา รุ่น 10
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 23 กุมภาพันธ์ 2556 01 มีนาคม 2556 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 101 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 101 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม