หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ (ระดับพื้นฐาน)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ว่ายน้ำ รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
วันที่เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน 2565 25 มิถุนายน 2565 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 04 กรกฏาคม 2565 08 กรกฏาคม 2565 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม *** รับสมัครจำนวน 25 คน*** คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม 1. เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม 3. เป็นผู้ที่มีแผนในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 4. เป็นผู้ที่สามารถลงประวัติประสบการณ์การทำงานในระบบ IPESHD หลังจากผ่านการอบรมได้ 5. เป็นผู้ที่ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมของกรมพลศึกษาในโอกาสต่อไปได้ หมายเหตุ : 1. ฟรีค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2. เตรียมหน้ากากของตนเองเพื่อสวมใส่ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 3. เตรียมแก้วน้ำหรือกระบอกน้ำของตนเอง เพื่อใช้เติมน้ำดื่มของตนเอง 4. เตรียมหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ครบ 2 เข็ม แสดงต่อเจ้าหน้าที่ 5. เตรียมชุดตรวจ ATK จำนวน 1 ชุด 6. ผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครอบรมผ่านระบบ IPESHD เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรม (ดูข้อความตอบกลับการอนุมัติสิทธิ์เข้าอบรมทางเจ้าหน้าที่ผ่านทางกล่องจดหมาย ทางระบบ IPESHD) ต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านทาง line group ส่งให้ทางกล่องข้อความ หากมีปัญหาติดขัดสามารถติดต่อ INBOX เจ้าหน้าที่ผ่านทางหน้าเพจ facebook : coach dpe หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร/โทรสาร 0-2214-1737 7. วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. และยื่นใบสมัคร (ปริ๊นจากระบบด้วยตัวท่านเอง) + สำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย วุฒิบัตรที่จะได้รับ 1. หากผ่านเกณฑ์การประเมินการอบรมวันสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมการอบรม ฉบับภาษาไทย ในเบื้องต้น 2. เมื่อท่านฝึกประสบการณ์ตามจำนวนชั่วโมงที่วิทยากรกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม ฉบับภาษาอังกฤษ ขั้นสุดท้าย
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 44 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 41 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม