หลักสูตร : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลต้นกล้าขั้นพื้นฐาน (ระดับ 2)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 15 กรกฏาคม 2563 19 กรกฏาคม 2563 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม รับจำนวน 45 คน - คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18-50 ปี 2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอยปลายหรือเทียบเท่า 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ 4. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเล่นกีฬาหรือการตัดสินกีฬาในชนิดกีฬานั้น ๆ 5. เป็นผู้ที่สามารถลงประวัติประสบการณ์การทำงานในระบบ IPESHD หลังจากผ่านการฝึกอบรมไปแล้วได้ 6. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬา(ระดับ 1)มาแล้ว และกรอกประวัติการปฏิบัติงานตามเกณฑ์กำหนอของกรมพลศึกษา หมายเหตุ : 1. ฟรีค่าลทะเบียน ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ที่พัก 2. ต้องเตรียมหน้ากากของตนเองเพื่อสวมใส่ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องสมัครการอบรมผ่านระบบ ipeshd และได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรม 4. ต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร/โทรสาร 02-2144914, 084-0727161 5. วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น. และ แนบสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (ผู้ที่ไปลงทะเบียนหน้างานไม่ทันจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม)
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 รัศมี จินดามัย นักพัฒนาการ ชำนาญการพิเศษ
2 ทวีชัย สุภัทร์วัน วิทยากร
3 เกตุดำรงค์ เข็มทอง เจ้าของกิจการ
4 วิทยา สาระเกษ -
5 สราวุธ พรหมศรีโรจน์ นักพัฒนาธุรกิจกีฬา
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 46 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 40 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม