แผนการฝึกซ้อมฟุตบอล

รายงานการปฏิบัติงานการสอนฟุตบอล เวลาฝึกซ้อม/ปฏิบัติงานเวลารวม (ชม.) ชนิดงาน/งาน จัดการ
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ