มมร คัพครั้งที่ 2

เป็นกรรมตัดสินเซปักตะกร้อ ชาย/หญิง ในงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ