DB NOT CONNECT รายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน :: Institute of Physical Education and Sports (IPESHD)
รายงานการนำไปใช้ประโยชน์
หน้าแรก > รายงานการนำไปใช้ประโยชน์

ค้นหาประวัติสมาชิก

ปีงบประมาณ :
ประเภทการฝึกอบรม :
   

รูปแบบการแสดงผล

รูปแบบ Excel
รูปแบบ PDF

รูปแบบรายงาน

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมแบ่งประเภททั้งหมด
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมแบ่งประเภทตามหลักสูตร
แบบสรุปผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์