ค้นหาข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม
หน้าแรก > ค้นหาข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม

ระบบค้นหา

ปีงบประมาณ :
ประเภทการฝึกอบรม :
ชนิดกีฬา/ชนิดการฝึกอบรม :
หลักสูตรการฝึกอบรม :
ชื่อ - นามสกุล :
เลขประจำตัวประชาชน :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
แสดงเฉพาะ : ผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรม ผู้ผ่านการอบรม
จำนวน 29236 รายการ
รูปภาพ รายละเอียด
นายมานิตย์ เมินดี

ประวัติการอบรม
- ผู้ฝึกสอนกีฬา/ฟุตบอล/อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา , 2557, รุ่น 3

นายณัฐพงษ์ จันทะวงษ์

ประวัติการอบรม
- ผู้ฝึกสอนกีฬา/เซปักตะกร้อ/อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา, 2557, รุ่น 6

นางธมนวรรณ แสงอภัย

ประวัติการอบรม
- ผู้นำนันทนาการ/ผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ระดับพื้นฐาน)/อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน, 2553, รุ่น 34

นายศุภากร อุดมตะคุ

ประวัติการอบรม
- ผู้นำนันทนาการ/ผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ระดับพื้นฐาน)/อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน, 2553, รุ่น 34
- ผู้ฝึกสอนกีฬา/ฟุตซอล/อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล C-Licence, 2556, รุ่น 26

นางสาวปิ่นบังอร น้อยสอาด

ประวัติการอบรม
- ผู้นำนันทนาการ/ผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ระดับพื้นฐาน)/อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน, 2553, รุ่น 34

เรือเอกมนัส แสงอ่อน

ประวัติการอบรม
- ผู้ฝึกสอนกีฬา/กีฬาทางอากาศ/ผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ, 2553, รุ่น 1
- ผู้ฝึกสอนกีฬา/กีฬาทางอากาศ/ผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ, 2559, รุ่น 1
- ผู้ฝึกสอนกีฬา/กีฬาทางอากาศ/ผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ, 2560, รุ่น 1

ร.อ.เกรียงไกร อ้นเพียรเอก

ประวัติการอบรม
- ผู้ฝึกสอนกีฬา/กีฬาทางอากาศ/ผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ, 2553, รุ่น 1

นายนายวิสสุต อำไพวร

ประวัติการอบรม
- ผู้ฝึกสอนกีฬา/กีฬาทางอากาศ/ผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ, 2553, รุ่น 1
- ผู้ฝึกสอนกีฬา/กีฬาทางอากาศ/ผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ, 2559, รุ่น 1
- ผู้ฝึกสอนกีฬา/กีฬาทางอากาศ/ผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ, 2560, รุ่น 1

น.อ. พลรัตน์ จูฉิม

ประวัติการอบรม
- ผู้ฝึกสอนกีฬา/กีฬาทางอากาศ/ผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ, 2553, รุ่น 1

นายบรรพต คล้ายอุดม

ประวัติการอบรม
- ผู้ฝึกสอนกีฬา/กีฬาทางอากาศ/ผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ, 2553, รุ่น 1