ค้นหาข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม
หน้าแรก > ค้นหาข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม

ระบบค้นหา

ปีงบประมาณ :
ประเภทการฝึกอบรม :
ชนิดกีฬา/ชนิดการฝึกอบรม :
หลักสูตรการฝึกอบรม :
ชื่อ - นามสกุล :
เลขประจำตัวประชาชน :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
แสดงเฉพาะ : ผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรม ผู้ผ่านการอบรม
จำนวน 29226 รายการ
รูปภาพ รายละเอียด
นายบัญญัติ สันนาหู

ประวัติการอบรม
- ผู้ฝึกสอน/กรีฑา/อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"กรีฑา, 2557, รุ่น 1

นางระเบียบ แก้วดี

ประวัติการอบรม
- ผู้นำนันทนาการ/ผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน)/อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน, 2557, รุ่น 3

นางสาววราภรณ์ ร้อยพิลา

ประวัติการอบรม
- ผู้นำนันทนาการ/ผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน)/อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน, 2557, รุ่น 3

นายปิยวิพากษ์ ศรีดารา

ประวัติการอบรม
- ผู้ฝึกสอน/ฟุตบอล/อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา , 2557, รุ่น 6

นายฟ้าคำรณ วงษ์เสมา

ประวัติการอบรม
- ผู้ฝึกสอน/กรีฑา kid athletics/อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" กรีฑาสำหรับเด็ก, 2557, รุ่น 5
- ผู้ฝึกสอน/ฟุตบอลชายหาด/อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชายหาด, 2552, รุ่น 2
- นักจัดการกีฬา/พัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา/อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา, 2554, รุ่น 2
- ผู้นำนันทนาการ/ผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ระดับพื้นฐาน)/อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน, 2557, รุ่น 1
- ผู้ฝึกสอน/วู้ดบอล/อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วู้ดบอล, 2555, รุ่น 1

พันจ่าเอกศรัณย์ ทับสมบัติ

ประวัติการอบรม
- ผู้ตัดสินกีฬา/วอลเลย์บอลชายหาด/ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด(ขั้นพื้นฐาน), 2557, รุ่น 1
- ผู้ตัดสินกีฬา/กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ/สัมมนาผู้ตัดสินกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ, 2557, รุ่น 1
- ผู้ตัดสินกีฬา/กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ/สัมมนาผู้ตัดสินกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ, 2559, รุ่น 1
- ผู้ตัดสินกีฬา/วอลเลย์บอล/ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล(ขั้นก้าวหน้า), 2559, รุ่น 1

นางนิธิวดี เมืองชมภู

ประวัติการอบรม
- ผู้นำนันทนาการ/ผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ระดับพื้นฐาน)/อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน, 2557, รุ่น 2
- ผู้นำนันทนาการ/ผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ระดับพื้นฐาน)/ผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ระดับกลาง), 2559, รุ่น 1

นายวสันต์ แก้วมหา

ประวัติการอบรม
- ผู้ฝึกสอน/เซปักตะกร้อ/อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ T-Licence, 2551, รุ่น 8

นายสุรวิทย์ ทองแก้ว

ประวัติการอบรม
- ผู้ตัดสินกีฬา/วอลเลย์บอล/ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน (ระดับ 1), 2557, รุ่น 3

นางสาวสุปรียา พังยาง

ประวัติการอบรม
- ผู้ตัดสินกีฬา/บาสเกตบอล/ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลขั้นพื้นฐาน(ระดับ 1), 2557, รุ่น 2
- ผู้ฝึกสอน/บาสเกตบอล/อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล, 2557, รุ่น 2
- ผู้ตัดสินกีฬา/วอลเลย์บอลชายหาด/ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด(ขั้นพื้นฐาน), 2559, รุ่น 1