ชื่อ : นายอดุลยชาติ ขันธมะ
ตำแหน่ง : นักพัฒนากีฬาชำนาญการ
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : กรมพลศึกษา 154 หมู่ : - ซอย : - ตำบล : วังใหม่ อำเภอ : ปทุมวัน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ : 10330 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2214-0120

ประวัติการศึกษา

  • [2534] : วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา : สุขศึกษา สถาบัน : วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
  • [2538] : วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต สาขา : พลศึกษา สถาบัน : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • [2546] : วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท สาขา : พลศึกษา สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • [2552] : วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท สาขา : บริหารการศึกษา สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร