ชื่อ : นายจำนงค์ ลาโสภี
ตำแหน่ง : วิทยากร
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : - - หมู่ : - ซอย : - จังหวัด : -
ไปรษณีย์ : - เบอร์โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร