ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นางศิวพร กองกันภัย
2 นายสมทรง เอมโอด
3 นายบุญเจน เกตะมะ
4 นางมณี ศรีบุรินทร์
5 นายชนัต พัฒนามงคล
6 นายธงชัย สาคร
7 กัญญา ภูทวี
8 กัลยา ดิษฐ์ศรี
9 นายอมรพล โสภา
10 นางบุญณี เนียมคล้าย
11 สายสิญจน์ ตั้งใจ
12 นายปิยะชัย ศีลรักษา
13 นายกฤษณัฏฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์
14 นางบรรจง เกษรสุข
15 นายขวัญชัย เพ็ชรโต
16 นางมะลิ เครือรัตน์
17 ศิริรัตน์ พรหมมาศ
18 นางศรีสุดา ทรัพย์ชาวนา
19 นายยงยุทธ สมบัติจันทร์
20 นายสมพร เนาวรัตน์
21 นายพินิจ ขันดวง
22 นายณรงค์ แก้วอารีรักษณ์
23 นายสมชาย พูลทัศน์
24 นายฐิติรักษ์ เมืองพรวน
25 นายสุชาติ ทองสุข
26 นายสิริพงศ์ เพ็ชรพิจิตร
27 ปรานี จิ่มจันทร์
28 รพิสา กันสุข
29 เจนจิรา หงษ์สัมฤทธิ์
30 นายเนตร ตรีสูนย์
31 นายอนันต์ มิ่งมณี
32 นายจรัญ บุญมา
33 นายภคพล เอมเอี่ยม
34 นางนิกูล ทองหน้าศาล
35 นายสาธิต สัญชัยชาติ
36 นายสุทิน บัวริคาน
37 นางธนี ดวงดอกไม้
38 นายตรีเพชร ใจดี
39 นายวราคม สุวรรณภูมิ
40 นายสนาม สุขเกษม
41 นายบงกช จันทร์สุขวงค์
42 นายเติมพงค์ ครุธทิน
43 นายธานินทร์ บุญวงศ์
44 นายเบญจมินทร์ ศรีสุข
45 นายณรงค์ อะพิเนตร
46 นางสุดใจ ชมภู
47 นายเบ็ญจรงค์ มันตะสูตร
48 นายสงกรานต์ สีฉิม
49 นางวีรดา พานิธพล
50 นางเปรมจิตต์ ท่าไม้สุข
51 นายวรวุฒิ มีศิริ
52 นางปริญญา ไทยลา
53 นางวาสนา เขียวพุ่มพวง
54 นายพจน์ เขียวขจรเขต
55 จินดา ศรีหิรัญ
56 นางสุฌาณี นิชี
57 มนัสวี ล้อมเศรษฐี
58 นางรุ่งศรี สุขเกษ
59 นางสุมาลี ศรีทอง
60 ปราณี สุขาภิรมย์
61 นางบุญธรรม เมิกสว่าง
62 นายเชิดชัย ภู่สุวรรณ์
63 นางมานพ สมบุญยอด
64 นายสาธิต ปัญญาฤทธิ์
65 นายสุวิมล ป้อมจันทร์
66 นายสมชาย มาเนียม
67 นางศมานันท์ เพ็ชรคง
68 นายขวัญชัย ฉิมสุข
69 นางชูรัตน์ อธิกูล
70 นางมัลลิกา เพชรแหน
71 นายไพศาล สว่างจิตร
72 นายอนุชา จันทรมณี
73 นายปฏิวัติ ยอดเถื่อน
74 นางณัฐวรรณ มรม่วง
75 นายประโยชน์ ฟักคง
76 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์
77 นายชัยชาญ กุฎมหาราช
78 นายอุดม เชื้อต่อมา
79 นางกัญญารัตน์ กันน้อย
80 กัญญาภัค ส่งประเสริฐ
81 นางศิริภรณ์ ขุมเพ็ชร
82 นางมาลี บุญแย้ม
83 นางรัตนา สนปี
84 นายประกฤษ คำผานาง
85 ชมัยภรณ์ มัชฌิมา
86 สมพิศ ฑีฆะภรณ์
87 นายภิญโญ แก้วแดง
88 นายบรรจง หวาจ้อย
89 นายสิทธิเดช มีแดนไผ่
90 สิบเอกธงชัย อ่อนโยน
91 นายสัญญา งามอยู่
92 เข็มพร กรณ์แก้ว
93 นายเรืองวิทย์ ประเสริฐศรี
94 นายสมเจตน์ กองนิล
95 นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้า
96 นายสมภพ คุ้มเวช
97 นายชาตรี จิตตะระ
98 นายฉัตรชัย เจริญทิม
99 นายวิษณุ ศรีเมืองช้าง
100 นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
101 นายดรุณ สุขหนุน
102 นายเฉลิมฤทธิ์ ทองสุข
103 นางภัทราวรรณ ภูมินทอง
104 นายนำชัย ใบตระกูล
105 นายโชคชัย ชัยรัตนศักดา
106 นายสมพร ปานแสง
107 นายชยวัฒก์ ทิมจันทร์
108 นางกฤชญา ด้วงบ้านยาง
109 นายอดุลย์ ศรีทิพย์
110 นายเสนาะ เสาวภา
111 นายกฤษณบดี ปิ่นดี
112 นายธีรติ ชาวอ่างทอง
113 นางทศพร ศรีสวัสดิ์