ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นายจักรพันธ์ ศรีมาปัน
2 นายเปรมอนันต์ ริยะเทน
3 นายดวงแก้ว ดวงตะวัน
4 นายธีรวุฒิ เวียงชัย
5 นายนพรัตน์ สายอ้าย
6 นายเทพวรา อนันต์
7 นายดิเรก น้อยหมอ
8 นายบุญทวี อุตตะมะติง
9 นายชัยวัฒน์ พุ่มเจริญ
10 นายสุภาพ จันทาพูน
11 นายอริยพงษ์ แก้วน้อย
12 นายเอกพล กิ่งแก้ว
13 นายศิวกร ไพรทวีร่มเย็น
14 นายไตรรงค์ พรหมเทศ
15 นายธนพล เหมงามเลิศ
16 นายประทีป ชาวลี้แสน
17 นายธนารัตน์ วงศ์คำ
18 นายอธิป สีเกตุ
19 นายสรวิชญ์ วิคี
20 บุษนันท์ เตชะอิง
21 นายณัฐพงษ์ เบ็ญชา
22 ชนากานต์ อินตา
23 นายปณิธาน สวัสดิ์วิมล
24 นายทรงเกียรติ ทิวาพัฒน์
25 นายก้องภพ ทองเอก
26 นายณภัทร รัตนแพทย์
27 นายอานนท์ จินาติ๊บ
28 นายศุภชัย เม่อแลกู่
29 นายเมธาพร สุขะ
30 นายชาตรี จันทะเขมา
31 นายศตวรรษ ขันทะนิตร
32 นายธีรนันท์ นันไชยกัน