หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล(ขั้นพื้นฐาน)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา วู้ดบอล รุ่น 1
ระดับ ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติฯ (คลอง 6) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
วันที่เปิดรับสมัคร 01 กรกฏาคม 2562 22 กรกฏาคม 2562 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 22 กรกฏาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. ลงทะเบียนฟรี 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป 3. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ หมายเหตุ : 1. ผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครการอบรมผ่านระบบ ipeshd เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรม ต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมโดยยืนยันในระบบ(ช่องกล่องจดหมาย) ว่าตรงกับที่ลงทะเบียน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร/โทรสาร 02-2149414, 084-0727161 2. วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8.00-09.30 น. กรอกใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 3. ผู้ที่ไปลงทะเบียนหน้างานไม่ทันจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม 4. ทางกรมพลศึกษา ได้จัดอาหารและเครื่องดื่มไว้สำหรับผู้เข้ารับการอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 จันทร์นี กฤดิบวร -
2 จิราวัฒน์ ขจรศิลป์
3 รุจิรา สายสมร
4 อรรถพล ภูดวงจิตร์
5
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 โครงการ1 0.32 kb
2 รายละเอียด 0.56 kb
3 โครงการ 0.46 kb
4 ตารางอบรม 0.23 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 45 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 39 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม