หลักสูตร : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล(คนหูหนวก)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา ฟุตซอล รุ่น 3
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 01 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 22 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562 อยู่ในระหว่างการอบรม
รายละเอียดการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. อายุ 18-50 ปี 2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ 4. มีพื้นฐานและประสบการณ์ในการตัดสินกีฬาฟุตซอล(กรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน) หมายเหตุ : 1. ผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครการอบรมผ่านระบบ ipeshd เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรม ต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมโดยยืนยันในระบบ(ช่องกล่องจดหมาย) ว่าตรงกับที่ลงทะเบียน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร/โทรสาร 02-2149414, 084-0727161 2. วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8.00-09.30 น. กรอกใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 3. ผู้ที่ไปลงทะเบียนหน้างานไม่ทันจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม 4. ทางกรมพลศึกษา ได้จัดอาหารและเครื่องดื่มไว้สำหรับผู้เข้ารับการอบรม (ส่วนที่พักผู้เข้าอบรมจัดหาเอง)
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 สมศักดิ์ ฤทธิรอน -
2 ยุทธกร ไม้เกตุ -
3 ธนากรณ์ วีรศิลป์ -
4 ฐิติกร จันทร์เสน -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 โครงการ 0.46 kb
2 โครงการ1 0.32 kb
3 โครงการปรับวัน1 0.64 kb
4 โครงการปรับวัน2 0.42 kb
5 ตารางอบรม 0.58 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 39 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 31 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม