หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการด้านครูผู้สอนพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ที่ไม่มีวุฒิพลศึกษา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม อาสาสมัครกีฬา ชนิดกีฬา อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย รุ่น 2
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร 30 มกราคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 15 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. เป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียน 2. ไม่ได้จบวุฒิพลศึกษา หรือวิชาเอกพลศึกษา 3. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร (ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. 62) 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ หมายเหตุ : 1. ผู้เข้าอบรมต้องกรอกใบสมัครเป็นอาสาสมัครกีฬและผู้นำการออกกำลังกายาของกรมพลศึกษา และพร้อมที่กลับไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ให้กับหน่วยงานหรือชุมชนต่อไป 2. ผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครการอบรมผ่านระบบ ipeshd เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรม ต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมโดยปริ้นส์ใบสมัครมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่ ว่าตรงกับที่ลงทะเบียน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-2141737 3. วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8.00-09.30 น. ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 4. ผู้ที่ไปลงทะเบียนหน้างานไม่ทันจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม 5. ทางกรมพลศึกษา ได้ดำเนินการให้ผู้เข้าอบรมดังนี้ 5.1 ได้จัดที่พัก (โดยเข้าพักได้เวลาหลัง 12.00 น. ของวันที่ 15 พ.ค. 62 และ เช็คเอ้าท์ เวลาก่อน 12.00 น. ของวันที่ 17 พ.ค. 62) 5.2 ได้จัดอาหารกลางวัน และอาหารเย็น 5.3 ได้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้สำหรับผู้เข้ารับการอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 88 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 88 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม